Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ТА КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
МЕДИЧНИМ ЦЕНТРОМ
ТОВ «МКЦ ЕКСЕЛЕНС»

місто Київ«20» квітня 2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСЕЛЕНС.» (код ЄДРПОУ 39746354), що діє на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, рішення №106 від 18.02.2016 р. надалі іменується – «Виконавець», що належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується «Пацієнт») та/або косметологічних послуг (надалі іменується «Клієнт») разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
1.1 Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.
1.2 Акцепт – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом або Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання послуг ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.». Акцепт здійснюється шляхом запису на прийом до спеціалістів ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» та/або заповнення і підписання Пацієнтом або Клієнтом Додатку №1(добровільна інформаційна згода) до даного Договору і надається пацієнту або клієнту для заповнення за місцем надання послуг.
1.3. Косметологічна Послуга – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.», що є Додатком №2 до даного Договору. Повний перелік Косметологічних Послуг, що можуть надаватись Виконавцем, визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця, що розміщений на сайті та офіційних сторінках центру в мережах
(https://excellenceclinic.com.ua/, https://www.instagram.com/excellence_clinic/, https://www.facebook.com/Excellence.Kiev/, https://www.youtube.com/channel/UCVzHXZ3UndOpv3hqejlWaIQ), в Куточку Споживача та/або на рецепції Центру за місцем надання Послуг.
1.4. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця в медичному кабінеті Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.
1.5. Клієнт – фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась до ТОВ«ЕКСЕЛЕНС.» для отримання косметологічних послуг і здійснила заповнення і підпис інформаційної згоди клієнта, що є Додатком №1 до даного Договору за місцем надання послуг.
1.6. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» для отримання послуг та/або здійснила заповнення і підпис інформаційної згоди, що є Додатком №1 до даного Договору за місцем надання послуг. У разі, якщо споживачем послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.
1.7. Сайт Виконавця – веб-сторінки в мережі Інтернет за адресами: https://excellence-clinic.com.ua/, https://www.instagram.com/excellence_clinic/, https://www.facebook.com/Excellence.Kiev/, https://www.youtube.com/channel/UCVzHXZ3UndOpv3hqejlWaIQ), – є офіційним джерелом інформування Пацієнтів та Клієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.
1.8. Інформаційна згода клієнта – згода пацієнта на медичну послугу, або Клієнта на косметологічну послугу, що оформляється у письмовому вигляді за місцем надання послуг, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми Додатком №1 до даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта або Клієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних або косметологічних послуг (далі – Послуги) з переліку послуг Виконавця відповідно до встановленого діагнозу або у випадку косметологічних послуг – бажання Клієнта, а Пацієнт або Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
2.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта або Клієнта, медичних показань, бажань Пацієнта або Клієнта та технічних можливостей Виконавця.
2.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим лікуванням, що засвідчується підписом Пацієнта Додатка №1 до даного Договору за місцем надання послуг.
2.4. У випадку надання косметологічних послуг на підставі проведеного огляду Клієнта Косметик/Масажист/Естетист/Педикюрник визначає методи і можливі варіанти надання косметологічних послуг, передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Клієнта, що підтверджується підписом інформаційної згоди Клієнта, що є Додатком №1 до даного Договору за місцем надання послуг.
2.5 У випадку надання ін’єкційних косметологічних послуг на підставі проведеного огляду Клієнта лікуючий лікар визначає методи і можливі варіанти надання косметологічних послуг, передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Клієнта, що підтверджується підписом інформаційної згоди Клієнта, що є Додатком №1 до даного Договору за місцем надання послуг.
2.6. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.
2.7. Пацієнт або Клієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичного закладу.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги надаються в ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» відповідно до Правил, з використанням відповідного обладнання та дозволених до використання медичних виробів та препаратів.
3.2. Лікуючий лікар або Косметик/Масажист/Естетист призначається Виконавцем.
3.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформаційної добровільної згоди Додатка №1 до даної згоди Пацієнта на проведення діагностики та лікування, або Клієнта на проведення косметологічної процедури в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформаційної згоди є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуг.
3.4. Послуги надаються за попереднім записом. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів або Клієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом або Клієнтом в усній формі.
3.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта або Клієнта до настання строку надання такої Послуги.
3.6. У разі запізнення більше чим на 30 хвилин Пацієнта або Клієнта, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту або Клієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.
3.7. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

3.7.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта або Клієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або Клієнта та інших тяжких чи негативних наслідків.
3.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.
3.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта або Клієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів (прейскуранту) на Послуги. Тарифи (прейскурант) на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.
4.3. Послуги оплачуються Пацієнтом або Клієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта або Клієнта:
(а) оплата готівкою в касу Виконавця;
(б) оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця; (в) оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
4.4. Послуги оплачуються Пацієнтом або Клієнтом в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.
4.5. Пацієнт або Клієнт має право здійснити попередню оплату Послуг. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом або Клієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.
4.6. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.
4.7. Пацієнту або Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
4.8. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта або Клієнта, відмови Пацієнта або Клієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил Виконавець кошти не повертає.
4.9. Пацієнт або Клієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

5. ПРАВА СТОРІН
5.1. Пацієнт або Клієнт має право:
5.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.».
5.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.
5.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Послуг.
5.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.
5.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.
5.1.6. Пацієнт має право ознайомитись з записами в особовій медичній карті лише у присутності лікуючого лікаря або представника Виконавця.
5.2. Пацієнт або Клієнт зобов’язується:
5.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом підписання інформаційної згоди, що є Додатком №1 до даного Договору за місцем надання послуг та/або записом на прийом до спеціаліста Виконавця.
5.2.2. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.
5.2.3. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.
5.2.4. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.
5.2.5. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Вимагати від Пацієнта або Клієнта виконання умов цього Договору.
5.3.2. Отримувати від Пацієнта або Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.
5.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або Пацієнту та спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Пацієнта або Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.
5.3.4. Без узгодження з Пацієнтом або Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.
5.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Пацієнта або Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.
5.3.6. Відмовити Пацієнту або Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Пацієнтом або Клієнтом умов цього Договору.
5.3.7. Виконавець має право на фотофіксацію результатів процедур До та Після, фото та відео процедури, а Пацієнта або Клієнт дає згоду на використання їх в рекламних цілях Виконавця.
5.4. Виконавець зобов’язується:
5.4.1. Забезпечувати Пацієнту або Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.
5.4.2. Надавати Пацієнту або Клієнту Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України, за умови наявності у нього можливостей надання Пацієнту або Клієнту відповідних Послуг.
5.4.3. Забезпечувати Пацієнту або Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.
5.4.4. Доводити до відома Пацієнта або Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації в Куточку Споживача (в адміністратора) та/або на Сайті Виконавця .
5.4.5 . В разі порушення правил надання послуг Пацієнту або Клієнту та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.
5.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта або Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.
5.4.7. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Пацієнту або Клієнту під час надання Послуг.
6.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

6.4. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом або Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Пацієнтом або Клієнтом.
6.5. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
6.6. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Пацієнта або Клієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Пацієнта або Клієнта.
6.7. Пацієнт або Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Пацієнта або Клієнта.
6.8. У зв’язку із особливим характером і специфікою Послуг, що надаються Виконавцем, а також залежністю їх результату від дій/бездіяльності Пацієнта або Клієнта та властивостей його організму, Виконавець не надає гарантій щодо результату наданих Послуг. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт або Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не є наслідком повернення коштів Пацієнту або Клієнту.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
7.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Пацієнтом або Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не
проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.
7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів або Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
7.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця.
7.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Пацієнта або Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
7.5. У разі порушення умов Договору з боку Пацієнта або Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
8.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт або Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Пацієнта або Клієнта протягом

даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Пацієнту або Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.
8.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
8.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті Виконавця.
9.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатку до нього недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.
9.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.
9.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.
9.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта або Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт або Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт або Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.
9.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.
9.7. З метою забезпечення безпеки за місцем надання послуг на рецепції може здійснюватись відеофіксація. Пацієнт або Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відеозйомки на рецепції за його присутності.
9.8. Вчиняючи Акцепт Договору Пацієнт або Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:
а) Пацієнт або Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов цього Договору; б) Пацієнт або Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Пацієнта або Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Пацієнт або Клієнт не має протипоказань щодо надання послуг за даним Договором;
г) Пацієнт або Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь- яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.
9.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по-батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер).

Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Пацієнта або Клієнта в письмових документах, що подаються Пацієнтом або Клієнтом на ім’я Виконавця, а також шляхом надання Пацієнтом або Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Пацієнта або Клієнта.
9.10. Пацієнт або Клієнт надає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Пацієнта або Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Правила зберігання персональних даних).
Метою збору та обробки персональних даних Пацієнта або Клієнта є: забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері охорони здоров’я; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, а саме: формування бази Клієнтів з метою їх інформування про Послуги, час відвідання ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» та інформування про рекламні пропозиції Виконавця, а також для перевірки стану здоров’я Пацієнта або Клієнта у випадку, якщо це необхідно для надання Послуг.
Власником бази персональних даних є Виконавець. Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Пацієнт або Клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Виконавцю.
9.11. Пацієнт або Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Пацієнта або Клієнта про послуги, час відвідання ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» та рекламні пропозиції Виконавця засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.
9.12. Виконавець гарантує Пацієнту або Клієнту, що він буде надавати персональні дані Пацієнта або Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Пацієнта або Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Пацієнта або Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.
9.13. Медична карта пацієнта не видається на руки, є первинною документацією та власністю медичного центру ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.»
9.14. Пацієнт або Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв’язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.»
ЄДРПОУ 39746354
Місце знаходження: місто Київ, бульвар Кольцова 14-Б, Група 121-А;
Софіївська Борщагівка, вулиця Миру 41
IBAN UA
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК, МФО 305299
Платник єдиного податку 3 група, 5% Генеральний директор Бугрімова Наталя Василівна

Затверджено в чинній редакції наказом
ТОВ «МАЙ СКІН» від 01.06.2022 року

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.»
Дані правила надання послуг ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» (Далі іменовані – «Правила») розроблені Виконавцем для належного і якісного надання послуг за Договором, є обов’язковими для виконання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору Публічної оферти.
Виконавець надає Послуги в межах його робочого часу згідно з графіком роботи ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.»:
Понеділок – Неділя
з 10-00 до 20-00

Послуги надаються за попереднім записом для візиту до ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.». У випадку запізнення Клієнта/Пацієнта, Виконавець має право відмовити йому у наданні послуг відповідно до призначеного часу та на свій розсуд має право запропонувати Клієнту/Пацієнту обслуговування в альтернативний часовий проміжок). У випадку нез’явлення Клієнта/Пацієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг, Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта/Пацієнта.

Клієнт має перед наданням Послуг попередити Виконавця про наявність у нього хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, і утриматись від споживання послуг у випадку, якщо наявність таких захворювань несумісна з наданням Послуг. Клієнт зобов’язаний попередити працівників Виконавця про наявність у шкірі будь-яких філерів та інших препаратів.

Виконавець має право не допускати Клієнта/Пацієнта на територію ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд чи поведінка останнього дає підстави вважати працівникам Виконавця, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість або Клієнт своїми діями порушує правила надання послуг ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.», загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.

Враховуючи специфіку послуг, що надаються за Договором і їх взаємозв’язок із станом здоров’я Клієнта/Пацієнта, Виконавець має право відмовити Клієнту/Пацієнту в наданні Послуг у випадку, якщо Клієнт має медичні протипоказання щодо окремих процедур (в т. ч. Але не виключно: вагітність, досягнення певного віку, наявність певного захворювання) або якщо надання послуг несумісно із дією ліків, що приймає Клієнт. Зокрема, Виконавець має право відмовити Клієнту/Пацієнту в наданні Послуг за наявності таких протипоказань: захворювання на діабет, лактацію, астму, ангіну, епілепсію, грип, ГРЗ, серцеву або ниркову недостатність, кон’юнктивіт, тромбофлебіт, наявність герпесу в гострій фазі, келоїдних рубців, захворювань шкіри, злоякісних пухлин, захворювання крові, фотодерматози, виявлення великої кількості невусів, набряків, наявність індивідуальної непереносимості препаратів, що використовуються під час процедур або алергічної реакції на них. Даний список можливих протипоказань не є виключним і Виконавець може відмовити Клієнту/Пацієнту в наданні послуг і за наявності інших протипоказань, що несумісні із наданням послуг, не зазначених вище.

Виконавець має право відмовити Клієнту/Пацієнту в наданні послуг у випадку ,якщо Клієнт відмовляється надати інформацію про стан свого здоров’я, що необхідна для визначення можливості виконання окремих процедур.

Діти до 18 років допускаються до проведення процедур виключно за письмовою згодою батьків та/або законних представників і за відсутності протипоказань щодо конкретної процедури.

Вартість Послуг, що надаються Виконавцем визначається у відповідності до Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://excellence-clinic.com.ua/price/

Оплата послуг здійснюється Клієнтом відповідно до умов Договору.

Перед проведенням окремих процедур Виконавець ознайомлює Клієнта/Пацієнта про особливості їх надання, зокрема, але не виключно, про метод дії препаратів, що застосовуються під час процедури, протипоказання до даних препаратів або проведення процедури, можливі побічні ефекти препаратів та/або процедури, очікуваний ефект та очікувану тривалість його дії. Після проведення такого ознайомлення Клієнт підписує бланк Інформованої згоди, що надається Виконавцем.

Тривалість надання Послуг визначається Виконавцем індивідуально для кожного Клієнта/Пацієнта і залежить від ряду факторів (вид процедури, її обсяг, вага, зріст, особливості шкіри Клієнта/Пацієнта, його больового порогу та ін.). Приблизний час окремих процедур визначається в прайс–листі Виконавця. Вказаний час є орієнтовним і може бути як збільшений, так і зменшений Виконавцем в залежності від особливостей надання послуг конкретному Клієнту/Пацієнту. При цьому вартість Послуги, зазначена в Прайс-листі Виконавця не змінюється і підлягає сплаті з боку Клієнта/Пацієнта в обсязі, вказаному в Прайс-листі.

Виконавець не надає гарантії на результат Послуг, оскільки ефект від процедур залежить від особливостей організму Клієнта/Пацієнта та виконання ним рекомендацій Виконавця, а також від конкретного виду процедури, оскільки окремі з послуг направлені на тимчасову ліквідацію рецедивуючих проявів хвороби або розладу організму (наприклад, видалення вугрів, що є проявом хронічної рецедивуючої хвороби). Послуги підлягають оплаті за фактом їх надання. Виконавець не повертає Клієнту/Пацієнту кошти, сплачені за Послуги у випадку невідповідності результату надання Послуг очікуванням Клієнта/Пацієнта.

Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і стан здоров’я його неповнолітніх дітей, які відвідують центр в період дії Договору
Замовник погоджується, що після надання йому медичних послуг очікуваний результат може бути досягнуто після спливу певного строку.

Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта/Пацієнта протягом даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту/Пацієнту у розгляді претензій заявлених після спливу трьох денного строку з моменту надання Послуг.

Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце, в разі якщо Замовник має протипоказання щодо отримання послуг станом свого здоров’я.
Виконавець відповідає за забезпечення місця надання послуг в належному санітарному стані, а також забезпечує надання послуг за допомогою справного обладнання, що забезпечує належну якість надання Послуг. Виконавець також відповідає за обробку та стерилізацію інструментів, що використовуються при наданні Послуг та заміну одноразових комплектуючих, що використовуються в процесі здійснення процедури.

Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманого персоналу, наявність у його працівників належної фахової і кваліфікаційної підготовки, а також за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов’язків.

Невиконання усних та/або письмових рекомендацій Виконавця може суттєво впливати на результат наданих Послуг. При недотриманні рекомендацій Клієнтом Виконавець не несе відповідальність за кінцевий результат надання Послуг.

При використанні під час процедур окремих препаратів можливі прояви нечутливості організму Клієнта/Пацієнта до препарату та/або його окремих складових, що може призводити до відсутності очікуваного ефекту від дії препарату. Виконавець не несе відповідальність у випадку, якщо очікуваного результату надання Послуг не було досягнуто в результаті прояву нечутливості Клієнту/Пацієнту до препарату та/або його окремих складових.

Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

Під час перебування на території ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» категорично забороняється:
– Самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;
– Відвідувати ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;
– Проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;
– Вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;
– Паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;
– Перебувати на території ТОВ «ЕКСЕЛЕНС.» з будь-яким тваринами;
– Поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;
– Проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також здійснювати фото – та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

Порушення Клієнтом норм даних Правил вважається порушенням Договору і може негативно впливати на надання Послуг та їх кінцевий результат. У разі виявлення порушення даних Правил Клієнтом Виконавець має право відмовити останньому в наданні Послуг за Договором, а також звільняється від відповідальності за неналежний результат наданих Послуг.

Редакція правил чинна від 20.04.2023 року